Konsultasjonsteamet for Troms og Finnmark

Tverrfaglig rådgivning

Trenger du bistand i saker med mistanke om, avdekking av eller oppfølging av:

 • Seksuelle overgrep
 • Nettbaserte overgrep
 • Vold i nære relasjoner – psykisk eller fysisk
 • Omsorgssvikt – psykisk eller fysisk
 • Kjønnslemlestelse
 • Radikalisering

Stå ikke alene!

Arbeidet med denne type saker er ofte krevende.
Det kan være nyttig å innhente råd, samt få bistand til å reflektere rundt sakens problemstilling og omfang, og eventuelt videre tiltak.
Av rettssikkerhetsmessige årsaker bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?
Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn, unge og andre særlig sårbare personer kan kontakte konsultasjonsteamet.
Privatpersoner som mistenker at barn eller unge utsettes for overgrep anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.
Man kan også henvende seg anonymt til disse etatene.

Hva er konsultasjonsteamet?

Teamet er et tverrfaglig rådgivings-/konsultasjonsteam.

Teamet bistår ulike fagmiljøer i Nord-Norge med håndtering av saker ved mistanke om, eller oppfølging av eller avdekking av,
seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt mot barn, unge eller voksne med utviklingshemming.

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i eller utviser seksuelt skadelig adferd.

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte eller ved at rådsøker stiller personlig i møte.
Rådsøker legger frem saken det søkes råd i anonymisert.
Konsultasjonsteamet gir råd/veiledning, og overtar ikke ansvaret for saken.

Hvem er vi?

Konsultasjonsteamet består av personer fra:

 • Barnemedisin
 • Tromsø kommune: Forebyggende helsetjenester ved helsesykepleier, barneverntjenesten, skole
 • Politiet
 • SMISO (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep)
 • Statens barnehus Tromsø
 • RVTS Region Nord
  (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Familievernkontoret
 • ATV (Alternativ til vold)

Statens barnehus i Tromsø er koordinator.

Kontakt oss

Teamet kontaktes via Statens barnehus Tromsø som koordinerer møtene.

Telefon: 77 79 74 40
E-post: konsultasjonsteamet@politiet.no

Teamet møtes hver onsdag fra kl. 12.00 – 15.30